1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nauczanie języka mniejszości narodowej

W ramach ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym rodzic może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania języka mniejszości narodowej.
Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEN z dn. 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania

  1. Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
  2. Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
  3. Wniosek powinien zawierać dane rodziców dziecka oraz określać formę nauczania: w języku mniejszości, dwujęzycznie lub dodatkową naukę języka (3h tygodniowo).
  4. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia.
  5. Każdy wniosek złożony w trakcie roku szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy prawnej od początku kolejnego roku szkolnego.
  6. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  7. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocje do następnej klasy).

Nasze sukcesy

800 lat opola

logo Erasmus

6lat men

6lat koo

Blog SKO

sko2